Vanaf €50,- gratis verzending in Nederland & België

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Healthy Hippie

 

Healthy Hippie

Eindhoven

KvK-nummer: 71509224

Btw-ID: NL001683220B68

 

    Begrippen algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching programma's, workshops, trainingen en producten uit de webshop van Healthy Hippie, gevestigd te Eindhoven, verder te noemen HH, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt met de opdrachtgever bedoeld: iedere persoon die bij of via HH diensten afneemt en goederen bestelt en/of koopt.

 

 • HH behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

    Inschrijving & betalingsvoorwaarden

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever, zowel telefonisch, online als schriftelijk. Na de inschrijving/akkoordverklaring ontvang je een bevestiging per mail, met de factuur samen met de algemene voorwaarden. Eventuele coaching sessies en/of afspraken worden vooraf ingepland in overleg met HH.

 

 •  Er is een wettelijke bedenktermijn voor online producten van 14 dagen zonder opgaaf van reden. Hierna is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met een product, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om er voor te kiezen om geen gebruik te maken van een programma en/of product, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. 

 

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van coaching trajecten, trainingen en/of workshops, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. In geval van producten , vangt deze termijn aan op de dag van de aankoop.

 

    Tarieven, kosten & facturering

 • In de offerte van HH staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door HH voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

   

 • De door HH opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan HH te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

 

    Leverings & retourneringsvoorwaarden

 • HH zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan HH kenbaar heeft gemaakt.

 

 • HH zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

 • Na ontbinding conform het vorige lid zal HH het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 • Producten uit de webshop kunnen mits ongeopend en in originele verpakking tot 14 dagen na aankoop geretourneerd worden. De verzendkosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever.

 

    Annuleringsvoorwaarden

 • Na aanmelding voor een coaching traject, training en/of workshop van HH gelden de volgende annuleringsvoorwaarden;

 

 • De deelnemer of opdrachtgever kan deelname aan een workshop en/of training annuleren. Dit dient schriftelijk
  of per mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de email datum.
  Wanneer annulering plaatsvindt tenminste zes weken voor de geplande workshop en/of training dan is
  de annulering kosteloos.

 

 • Workshops & trainingen; annuleren 21 dagen voor de workshop betaal je 50% van de kosten voor de workshop, 14 dagen voor de workshop betaal je 75% van de kosten voor de workshop, binnen 14 dagen betaal je 100% van de kosten voor de workshop.

 

 • Coaching trajecten; na akkoordverklaring, ook via de mail en- of telefonische toezegging, ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel, betaal je 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

 

    Privacy 

 • HH gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. HH is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden.

 

 • HH houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

 

 • De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

 

    Aansprakelijkheid

 • HH zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat HH niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

 

 • HH en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens HH geleverde diensten en/of producten.

 

 • De verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de coaching trajecten, trainingen en/of workshops die de opdrachtgever afgenomen heeft ligt ten alle tijde ten grondslag aan de inzet die de opdrachtgever zelf hierin geeft.

 

    

Indien je nog vragen hebt;

Neem dan even contact met me op.